1. Definicje

 1. Sprzedawca: Home and Living Wnętrza Błażej Stambrowski, ul. Gajowa 5, 43-143 Lędziny, NIP: 6462689186, e-mail: biuro@homeandliving.pl , tel. 784881065, będący właścicielem Sklepu
 2. Sklep: sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.homeandliving.pl, za pośrednictwem którego Sprzedawca dokonuje sprzedaży Towaru bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej
 3. Klient: osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupów w Sklepie
 4. Towar: rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie
 5. Zamówienie: oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu lub poprzez wypełnienie formularza „Zamówienie” nadesłanego indywidualnie przez Sprzedającego do Kupującego z e-mail: biuro@homeandliving.pl na ustalony adres e-mail określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym
 6. Dowód zakupu: faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa
 7. Realizacja zamówienia: czas od zaksięgowania wpłaty do momentu nadania towaru
 8. Czas dostawy: czas od nadania towaru do dostawy
 9. Koszyk: lista produktów sporządzona na podstawie oferowanych w sklepie produktów – wyborów Kupującego
 10. Płatność: metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę
 11. Rejestracja: ciąg czynności polegający na podaniu Danych Klienta, niezbędnych dla utworzenia indywidualnego Konta Klienta;
 12. Dane: dane Klienta, w tym dane o charakterze osobowym, przetwarzane w celu realizacji Zamówienia złożonego przez Klient
 13. Konto: indywidualne konto Klienta utworzone po dokonaniu Rejestracji
 14. Cena: cena jednostkowa Towaru zamieszczona w opisie Towaru, wyrażona w złotych polskich, cena zawiera podatek od towarów i usług VAT.
 15. Koszty dostawy: koszty jednorazowego dostarczenia Towaru na terenie Polski, wliczone w cenę towaru
 16. Prawo konsumenckie: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 17. Kodeks cywilny: ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami
 18. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
 1. Postanowienia ogólne

 1. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać całą dobę, z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy lub przerwy urlopowej będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Sklep Internetowy może być niedostępny podczas okresowej konserwacji oraz w razie jego awarii.
 2. Klient akceptuje niniejszy Regulamin przy użyciu stosownego formularza na stronie internetowej.
 3. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 4. Klient ma dostęp do Regulaminu nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.homeandliving.pl.
 5. Za zgodą Klienta jego Dane osobowe znajdują się w bazie firmy. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji zamówienia lub w zakresie każdorazowo określonym zgodą Klienta. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883, z późn. zm.). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia przez Sklep Internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 6. Na stronie sklepu www.homeandliving.pl zamieszczone są informacje, które nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Dane produktów, ich opisy oraz ceny stanowią jedynie informację handlową. Zamówienie składane na stronie www.homeandliving.pl jest rozumiane jako oferta kupna określonego produktu, na warunkach podanych w opisie danego produktu.
 7. Wszystkie wymiary mebli są podane w centymetrach. Tolerancja na wymiary i wagę wynosi +/- 2%. ​​​​​​
 1. Sprzedaż

 1. Realizacja zamówień jest dokonywana jedynie w dni robocze,  w terminie do 30 dni roboczych, w zależności od dostępności towaru oraz jego rodzaju,  liczona jest od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy oraz podania przez Kupującego wszystkich niezbędnych informacji umożliwiających kompletną produkcję zamówionego towaru.
 2. W przypadku gdy zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane, Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia o tym Kupującego oraz zwrotu wpłaty otrzymanej sumy pieniężnej jeśli Kupujący dokonał zapłaty.
 3. Klient może złożyć zamówienie w następujący sposób :
 • poprzez Sklep internetowy www.homeandliving.pl;
 • poprzez wypełnienie formularza „Zamówienie” przesłanego indywidualnie do Kupującego przez Sprzedającego, na wskazany adres e-mail, w szczególności dotyczący zamówień „Projekty indywidualne”.
 1. Klient składając zamówienie w Sklepie Internetowym składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 1. Płatności w Sklepie Internetowym można dokonać przelewem wpłacając 100% wartości towaru. Inna forma płatności jest dopuszczana jedynie za pisemną zgodą Sprzedającego.  Tytuł wykonywanego przelewu powinien zawierać numer zamówienia.
 2. Zamówienie jest realizowane po otrzymaniu minimum 50% wartości zakupionego towaru.
 3. Towar jest wysyłany w określonym terminie po otrzymaniu całkowitej zapłaty.
 4. Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych zamawiając towar, tj. imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo anulacji zlecenia, jeżeli do 4 dni roboczych nie otrzyma należnych mu  środków pieniężnych za zakupiony towar, nie będzie w stanie skontaktować się z Kupującym przez kolejne 3 dni robocze począwszy od pierwszego dnia próby, podane niezbędne dane osobowe do realizacji zamówienia nie będą kompletne lub z inych przyczyn nie będzie w stanie zrealizować zamówienia.
 6. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu zakupioną rzecz bez wad.
 7. Złożenie zamówienia w sklepie www.homeandliving.pl  lub poprzez indywidualny formularz „Zamówienie” jest równoznaczne z oświadczeniem iż Kupujący zapoznał się i akceptuje ten regulamin.
 8. Zmiany dla zamówień potwierdzonych i opłaconych, przyjętych do realizacji przez Sprzedającego nie mogą mieć gwarancji pozytywnego rozpatrzenia.
 9. Klient może zamówić towar poprzez Sklep internetowy logując się i rejestrując na stronie www.homeandliving.pl lub dokonać zakupu jako Gość, bez konieczności logowania.
 10. Sprzedawcy przysługuje prawo do zmiany asortymentu Towarów oferowanych w Sklepie, cen oraz kosztów dostawy. Zmiany wprowadzane przez Sprzedawcę nie mają wpływu na Zamówienia złożone przed ich wejściem w życie.
 11. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 12. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 13. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 14. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu w pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 15. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna forma.
 16. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 17. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 18. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 19. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 20. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności,  a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 21. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 22. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
 23. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 24. Formy płatności
 • gotówką w siedzibie firmy,
 • przelewem bankowym za pomocą konta w bankowości elektronicznej          swojego banku na wskazany przez Sprzedawcę numer konta w procesie realizacji,
 • płatność online za pośrednictwem PayU
  Płatności online (PayU) realizowane są w ten sposób, że Klient zostaje automatycznie przekierowany do serwisu płatności elektronicznych.
 1. Dostawa i czas realizacji

 1. Towary są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że umowa między Kupującym a Sprzedającym stanowi inaczej.
 2. Zamówione Produkty zostaną dostarczone do Klienta przesyłką kurierską lub poprzez usługi firmy spedycyjnej. Istnieje forma odbioru osobistego zakupionego towaru przez Kupującego.
 3. Produkty są dostarczane przesyłką kurierską od poniedziałku do piątku w godzinach pracy kuriera, produkty dostarczane przez firmę spedycyjną od poniedziałku do niedzieli w godzinach pracy kierowcy.
 4. Czas dostawy towaru dla przesyłek kurierskich wynosi do dwóch dni roboczych, czas dostawy towarów przesyłek gabarytowych, wysyłanych przez firmę spedycyjną wynosi do 10 dni roboczych.
 5. Nie gwarantujemy dostarczenia towaru na godzinę określoną przez Klienta w zamówieniu.
 6. Wszystkie przesyłki kurier lub kierowca firmy spedycyjnej jest zobowiązany wyładować z samochodu.
 7. Usługa dostarczenia mebli nie obejmuje wniesienia..
 8. Meble dostarczane są do miejsca, do którego kierowca może dojechać samochodem.
 9. Przed odebraniem przesyłki od kuriera lub kierowcy firmy spedycyjnej należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera lub kierowcy firmy spedycyjnej sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Działem Obsługi w celu wyjaśnienia sprawy.
 10. Home and Living Wnętrza nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie dostawy towaru.
 11. Sprzedawca zobowiązuje się poinformować Kupującego, jaką formą transportu zostanie zrealizowane jego zamówienie.
 1. Reklamacje i zwroty

 1. Reklamacje towarów zakupionych za pomocą  sklepu internetowego rozpatrywane są zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego – Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 2. Po rozpatrzeniu uzasadnionej reklamacji, złożonej w terminie określonym w kodeksie cywilnym, Sprzedawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany zakupionego towaru na inny, pełnowartościowy. W przypadku wyczerpania stanów magazynowych Sprzedawca zobowiązuje się do zwrócenia kosztów transakcji lub zaoferuje inny produkt dostępny w sklepie internetowym.
 3. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni (wyłączając dni ustawowo wolne od pracy) od otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji oraz reklamowanej rzeczy .
 4. Kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur można znaleźć: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php#faq1366.
 5. Reklamację wraz z załączonymi zdjęciami szkody należy zgłosić mailowo pod adresem: biuro@homeandliving.pl.
 6. Przy produktach szklanych, ceramicznych i innych kruchych oraz w każdym wypadku, gdy stan opakowania może wskazywać na to, ze towar został uszkodzony w transporcie z winy przewoźnika, do reklamacji musi być dołączony protokół szkody sporządzony przez kuriera lub kierowcę firmy spedycyjnej.
 7. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej przez Sprzedawcę reklamacji, reklamowany towar należy zwrócić w oryginalnym opakowaniu, dobrze zabezpieczony przed wszelkimi uszkodzeniami.
 8. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 9. Przesyłki za pobraniem nie będą akceptowane i nie zostaną odebrane przez Sklep.
 1. Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia 01.10.2017.